Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden StapOnline

Artikel 1: Voorwaarden voor de serviceverlening:
1.1 De aangeboden services van StapOnline mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, van welk land dan ook, openbare orde of goede zeden.

1.2 Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, van welk land dan ook, weer te geven, te versturen of op te slaan.

1.3 Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden, waarden en normen zijn tevens ten strengste verboden.

1.4 Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren voor reclamedoeleinden zijn niet toegestaan.

Artikel 2: Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:
2.1 Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, dat valt onder een handelsmerk of dat auteursrechtelijk is.

2.2 Materiaal dat door StapOnline wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend obsceen, of op enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien. Of niet past in de samenleving waar waarden en normen gelden.

2.3 Pornografie en ander seksueel gerelateerd materiaal, zoals kinderporno, zijn ten strengste verboden.

2.4 Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of andere servers op het internet kunnen toebrengen.

Artikel 3: Gebruiksregels:
3.1 Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directorie. StapOnline behoud het recht voor zonder enige waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.

3.2 Het is onze cliënten niet toegestaan hun eigen Chat rooms te installeren.

3.3 IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers of daar op lijkende programma’s.

3.4 Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail bommen.

3.5 Elke poging om de servers aan te vallen, hacken of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.

Artikel 4: Traffic regels:
4.1 Ieder hosting pakket heeft een maximaal aantal Mb’s te gebruiken mocht het zijn dat dit limiet wordt overschreden, dan geldt een vergoeding van € 0.01 per extra MB.

Artikel 5: Aansprakelijkheid:
5.1 StapOnline kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt geleden door een cliënt of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van StapOnline of een bedrijf dat door StapOnline is ingeschakeld.

5.2 StapOnline kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige cliënten van StapOnline.

5.3 StapOnline is daardoor (zie punt 5.2) ook niet aansprakelijk voor zowel directe als indirecte schade, vervolgschade daarbij inbegrepen, noch is StapOnline gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken of openbaar worden van vertrouwelijke gegevens.

5.4 StapOnline accepteert daarom (zie punt 5.3) ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele kosten die voortvloeien uit het zogenaamd millenniumprobleem (in de breedste zin van het woord ), en deze kunnen geen aanleiding vormen tot beëindiging van het abonnement door de abonnee.

Artikel 6: Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links:
6.1 Voorbeelden van niet toegestane inhoud of links op de server van StapOnline worden in punt

6.2 Hacker programma’s of archieven, Pirated software, Warez sites, MP3, IRC bots.

6.3 StapOnline kan te allen tijde nog programma’s, muzieksoorten, filmsoorten toevoegen aan punt 6.2.

Artikel 7: Prijzen:
7.1 Alle prijzen die zijn vermeld zijn exclusief BTW, administratiekosten, eventuele heffingen of rechten, tenzij dit uitdrukkelijk vermeldt is.

7.2 StapOnline is te allen tijde bevoegd de prijzen van en producten/diensten te wijzigen. De prijswijzigingen in de producten/diensten moet door StapOnline, tenminste 2 maanden voordat deze van kracht gaan, worden aangegeven op de website (http://www.StapOnline.nl/). De klant kan dan in afwijking van artikel 10, de overeenkomst op de datum waarop de wijzigingen ingaan, opzeggen.

Artikel 8: Betaling:
8.1 Alle betalingen dienen doormiddel van een overschrijving te geschieden. De betaling voor hosting pakketten die per maand betaald moeten worden, dienen een maand in voren te zijn betaald. Tenzij anders afgesproken met StapOnline. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

8.2 Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden geboekt zal een bedrag van €22,50 (Tweeëntwintig Euro en vijftig Eurocent) in rekening worden gebracht voor de administratieve werkzaamheden.

Artikel 9: Weigering en maatregelen:
9.1 StapOnline behoudt zich het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.

9.2 StapOnline behoudt zich het recht zonder voorgaande waarschuwing een service te weigeren of stop te zetten indien StapOnline dat nodig acht.

9.3 Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal €250,- ( Tweehonderdvijftig Euro) per incident in rekening worden gebracht.

9.4 Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigt.

9.5 Wij behouden ons het recht voor om nadere regels op te stellen voor het gebruik van onze services.

9.6 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van StapOnline.

9.7 Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt, aanvaardt te allen tijde daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Artikel 10: Contractduur, stilzwijgende verlenging:
10.1 U kunt er voor kiezen om nu alvast te betalen voor de verlenging van uw domeinnaam registratie na 1 jaar. U ontvangt van ons 3 maanden voor het einde van uw registratieperiode een bericht per e-mail (optioneel, ook mogelijk per reguliere post) over de nieuwe factuur. Wij herinneren u maximaal 3 keer aan uw openstaande factuur zolang deze niet betaald is. Mocht de factuur 5 werkdagen voor het einde van de eerste registratieperiode nog open staan, dan zal uw domeinnaam registratie niet verlengd worden.

10.2 Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam.

10.3 Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de dienst.

10.4 Opzegging van de overeenkomst is alleen mogelijk via een aangetekende brief of via artikel 10.1. Neem hierbij het opzegtermijn van 2 maanden in acht. Het opzegtermijn gaat in op de dag dat StapOnline de aangetekende brief heeft ontvangen.

Artikel 11: Toegang:
11.1 Alle services verbonden aan onze accounts zijn uitsluitend beschikbaar voor personen direct verbonden met het account.

Artikel 12: Voorwaarden:
12.1 StapOnline houdt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen en-/of toevoegingen in de voorwaarden door te voeren.

12.2 De klant geeft StapOnline bij deze toestemming om zijn of haar persoonsgegevens te kunnen gebruiken voor administratie en beheers doeleinden. De persoongegeven zullen niet uitgegeven/verkocht worden aan deren, tenzij StapOnline door de wet of een rechtelijke uitspraak niet toe verplicht is.